ORGANISATIE

 

 1. Dit wedstrijdreglement    bepaalt    de    algemene    regels    met    betrekking    tot   de deelnamevoorwaarden van de online quizmodules via nieuwsquiz.be
 2. De organisator is Vlaamse Nieuwsmedia cv, gevestigd te 1000 Brussel, Kantersteen 47, met als BTW nummer BE 907.925
 3. De organisator is niet aansprakelijk indien, om welke reden dan ook, de Nieuwsquiz gedurende één of meerdere maanden niet georganiseerd wordt.

 

SPELVERLOOP

 

 1. De Nieuwsquiz bestaat uit ongeveer één ronde per maand (10 tot 15 vragen per quiz) en start in november. Er kunnen per maand meerdere quizzen georganiseerd worden. Deze zijn aanvullend en tellen niet mee voor de puntentelling. Dit zal ook zo worden vermeld bij de start van de aanvullende quiz.
 2. De quizzen komen online tijdens de startperiodes van Nieuws in de Klas (www.nieuwsindeklas.be) en zullen ongeveer 2 à 3 weken online staan.
 3. De quiz wordt gespeeld op 1 niveau: het doelpubliek van de quiz is 10 tot 12 jarigen (3e graad lager onderwijs). Enkel deze groep komt in aanmerking voor de prijzen.
 4. Elke maand zijn 1 of meerdere quizzen beschikbaar. Afgesloten quizzen kunnen niet meer gespeeld worden.

 

DEELNAMEVOORWAARDEN

 

 1. De wedstrijd staat open voor klassen van de derde graad lager onderwijs in België. Leerkrachten van deze klassen registeren zichzelf op de website van de Nieuwsquiz en spelen de quiz klassikaal met hun leerlingen. Leerlingen maken geen profiel aan om deel te nemen. Accounts aangemaakt door leerlingen worden verwijderd.
 2. Deelname aan de quiz is gratis. Er geldt geen aankoopverplichting  voor deelname aan de quiz.
 3. De deelnemer zal slechts geldig deelnemen indien hij/zij de nodige gegevens invult bij registratie, waaronder naam, geboortedatum, schoolnaam, schooladres, stamboeknummer, telefoonnummer en e-mailadres. De leerkracht geeft ook aan of hij in het 5e of 6e leerjaar les geeft (of beiden) of in andere klassen.
 4. Deelname aan een quiz is enkel geldig wanneer alle quizvragen zijn beantwoord.
 5. Elke deelnemer mag zich slechts éénmaal registreren. Registratie impliceert het aanvaarden van mogelijke controle.
 6. Per quizronde wordt slechts rekening gehouden met één deelname per klas. Indien eenzelfde leerkracht per klas meerdere antwoorden overmaakt, dan wordt slechts rekening gehouden met de eerst ontvangen deelname.
 7. De deelname is geldig vanaf het moment dat de organisator de registratie en alle gevraagde gegevens heeft ontvangen. De online-registratie in de database dient hiervoor als bewijs. De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor online-inschrijvingen die niet in de database terug te vinden zijn.
 8. Door deelname erkent de deelnemer uitdrukkelijk het wedstrijdreglement te hebben gelezen en aanvaarden ziet hij/zij af van eender welke vordering ten opzichte van de organisatoren, evenzeer omtrent de bepalingen van onderhavig wedstrijdreglement. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen communicatie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken), behoudens indien de organisator zelf daartoe beslist. De beslissingen van de organisator over de wedstrijd, de deelname, de aanduiding van de winnaar, de toepassing van het reglement en alle andere situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement werden voorzien, zijn bindend.
 9. Indien er sprake is van mogelijke fraude, een duidelijke onrechtmatige beïnvloeding of in geval van een inbreuk op een van de deelnemingsvoorwaarden, dan behoudt de Vlaamse Nieuwsmedia zich het recht voor deelnemers uit te sluiten.

 

WINNAARS

 

 1. Tweemaandelijks worden de 3 best scorende klassen geselecteerd (november tot juni).
 2. De geselecteerde klassen zijn diegene die de hoogste scores behalen op de quiz. Bij gelijke scores worden de winnaars geloot.
 3. Uit deze 3 deelnemers, wordt 1 hoofdwinnaar geloot. Zij krijgen de hoofdprijs: een klasworkshop of uitstap of cadeaupakket. De organisator kiest de prijzen. De andere 2 deelnemers ontvangen een troostprijs: een klein cadeaupakket. Elke deelnemende klas kan per schooljaar maximaal 1 maal een hoofdprijs en 1 maal een cadeaupakket winnen.
 4. De finale vindt plaats in mei of juni.  De deelnemers aan deze finales zijn de 8 best scorende klassen uit de voorrondes.
 5. Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van dit wedstrijdreglement.
 6. De Directeur van Vlaamse Nieuwsmedia houdt toezicht op het correcte verloop van de Nieuwsquiz, waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is voor alle partijen.
 7. De winnaars verlenen de organisator hun toestemming om kosteloos hun naam te publiceren in het kader van communicatie rond de wedstrijd of voor promotie.
 8. De winnaars zullen per e-mail of telefonisch op de hoogte worden gebracht, waarbij hen alsdan de modaliteiten van overhandiging van de prijs en andere eventuele praktische afspraken zullen worden medegedeeld.
 9. De organisatoren behouden zich het recht voor om op gelijk welk tijdstip de wedstrijd op te schorten wegens overmacht en dit zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding of welke vergoeding ook. De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor de actie of haar verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd of indien bepaalde modaliteiten hierdoor dienen te worden gewijzigd.
 10. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor technische storingen en/of mankementen in de hardware of de software waardoor deelname aan de quiz tijdelijk ofwel niet mogelijk is, ofwel onderbroken wordt of heel moeilijk verloopt.
 11. De deelnemer kan geen rechten ontlenen aan fouten in het systeem of in de prijsvragen, noch van technische, noch van redactionele aard. Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen evenmin worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook van Vlaamse Nieuwsmedia.
 12. De prijs is klasgebonden en kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar. De prijs kan niet worden overgedragen.
 13. De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook.
 14. De organisator is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die zich zou kunnen voordoen als gevolg van het winnen van de prijs en/of de deelname aan de wedstrijd.
 15. Indien de prijs opgestuurd wordt, is de organisator niet verantwoordelijk voor beschadiging, vertraagde levering, staking of verlies van de prijs door de postdiensten of de koeriersbedrijven.

 

COMMUNICATIE

 

 1. Door zijn deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer formeel dat hij zijn toestemming geeft voor het gebruik van zijn gegevens voor zijn identificatie en om hem te contacteren indien hij de winnaar is.

 

PRIVACY en GESCHILLEN

 

 1. Deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden gebruikt in het kader van de wedstrijd en om hen te informeren over de diensten van het project Nieuws in de Klas en de Nieuwsquiz. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR.
 2. De persoonsgegevens worden bijgehouden tot het einde van het schooljaar, exclusief het e-mailadres dat zal gebruikt worden ter promotie van toekomstige projecten van Nieuws in de Klas en de Nieuwsquiz. De namen van de winnaars van de voorgaande jaren worden bijgehouden voor een periode van vijf jaar.
 3. Voor eventuele protesten of opmerkingen moet men zich uitsluitend schriftelijk richten tot de Vlaamse Nieuwsmedia, Kantersteen 47, 1000 Brussel of via info@nieuwsindeklas.be
 4. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbanken van Brussel en uitsluitend het Belgische recht zal van toepassing zijn.
 5. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Dit wedstrijdreglement kan worden aangepast indien vereist en wordt bekendgemaakt via de website.

 

Laatste update: november 2023